fredag 22 oktober 2010

Förslag till stadgar SeniorNet Linköping

Förslag till stadgar för SeniorNet Linköping

§ 1 Namn och verksamhet
SeniorNet Linköping är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben är en
ideologiskt och politiskt obunden förening grundad på SeniorNet Swedens stadgar.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. Verksamheten skall
utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra
aktiviteter, som är baserade på IT.
Föreningen skall tillhandahålla en webbsida för att lämna information om föreningens verksamhet.

§ 2 M edlemskap
Klubben vänder sig till alla seniorer.
Medlem i klubben blir den som även anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden och vid inträdet
betalt gällande årsavgift.
Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha
utträtt ur klubben.

Juridisk person - privat eller offentlig organisation eller institution kan antas som stödjande
medlem. Vederbörandes årsavgift beslutas från fall till fall.

§ 3 Klubbmöte
Klubbens högsta beslutande organ är klubbmötet.
Sådant möte sammankallas som årsmöte eller extra klubbmöte utöver årsmötet. Alla medlemmar
äger rätt att närvara vid klubbmöten och har yttrande- och rösträtt.

Medlem har rätt att avge motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsmöte.
Motioner skall behandlas av styrelsen och vidarebefordras därefter till klubbens årsmöte.

Motion till SeniorNet Sweden vidarebefordras efter styrelsebehandling till SeniorNet Sweden före
februari månads utgång.
Motioner skall skriftligen och senast den 1 februari vara ingivna till SeniorNet Linköpings styrelse.

Stödjande medlem har ej rösträtt. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval
då den väljs, som erhållit flest röster.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad. Tidpunkt bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före mötet.
Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar sådan
erhåller kallelse via klubbens webbsida och via annons i lokalpressen

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
1 . Årsmötets öppnande
2 . (Parentation)
3 . Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
4 . Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5 . Upprättande och godkännande av röstlängd

6 . Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera
årsmötesprotokollet
7 . Fastställande av dagordning

8 . Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
9 . Föredragning av revisorernas berättelse
1 0 .Fastställande av resultat- och balansräkning

1 1 .Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
1 2 .Beslut om klubbavgift och andra avgifter påföljande år
1 3 .Fastställande av budget och verksamhetsplan
1 4 .Beslut om antal styrelseledamöter minst 5, samt minst två ersättare för 1 år

1 5 .Val
1 6 .Val
1 7 .Val
1 8 .Val

1 9 .Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
2 0 .Ärenden som väcks genom motion (som skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari)
2 1 .Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner

2 2 .Årsmötets avslutning

Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar vid extra klubbmöte.

§ 5 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en
tredjedel av medlemmarna begär det.

Den som begär extra årsmöte skall ange vilka frågor som extramötet föreslås behandla.

§ 6 Styrelse
Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbmöte inte är samlat.

SeniorNet Linköping styrelse består av ordförande och minst fem av årsmötet valda ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga behövliga
funktionärer

Styrelsen utser representant(er) och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid
SeniorNet Swedens årsmöte.

Ordförande väljs för ett år.
Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.

§ 7 Styrelsens beslutmässighet
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande, vid förfall för denne
av sekreteraren. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträdet skall föras protokoll, som skall
justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 8 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig,

§ 9 Verksamhetsår och räkenskaper.
Klubbens verksamhetsår är kalenderår.

av ordförande
av övriga styrelseledamöter och ersättare
av två revisorer och en ersättare
av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande

Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med
verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för
granskning.
Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast i februari. Räkenskaperna skall
vara förda i enlighet med god revisionssed. Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll
från årsmötet skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.

§ 10 Valberedning
Valberedning väljs vid årsmöte varvid sammansättningen skall vara tre medlemmar, varav en
sammankallande.
Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter som föreningen beslutar att styrelsen
skall innehålla enligt § 5, samt ersättare.

§ 11Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst tre
månaders uppehåll mellan dessa, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Sådan ändring av klubbens stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden.

§ 12 Upplösning av klubben
Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav det ena skall
vara ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar
vid båda tillfällena för giltighet. Bestämmelse under § 3 skall här inte tillämpas.

Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar