fredag 29 oktober 2010

It-ordbok

Här är ytterligare en IT-ordbok
http://itord.pagina.se/

Öppna trådlösa wi-fi-nät och hackarverktyg


Sårbarheten för hackarverktyg som Firesheep gäller öppna trådlösa nätverk av den typ som finns på flygplatser, tåg, kaféer, bibliotek och skolor. Med några klick kan inloggningsuppgifter kapas. Firesheep utnyttjar cookies om inte dubbelsidig inloggning sker eller uppkopplingen sker genom vpn-tunnel.

TV i mobilen


Tittandet på rörliga bilder i mobilen har fördubblats på ett år, enligt Mediavision.
13 procent av svenskarna tittar på rörliga bilder i mobilen. Detta beror på att allt fler skaffar smarta mobiler som kan visa tv-kanalernas playtjänster och Youtube.

Digital radio


Regeringen har beslutat att dela ut frekvensområde för marksänd kommersiell digitalradio. Detta ger den kommersiella radion förutsättningar att utvecklas på en ny plattform

torsdag 28 oktober 2010

IT-minister Anna-Karin Hatt


Igår gav Anna-Karin Hatt sin programförklaring över den kommande IT-politiken. Följande punkter ska den digitala agendan för Sverige innehålla
• Hur IT ska användas för att rädda liv i vården
• Hur offentlig förvaltning ska bli mer tillgänglig elektroniskt
• Hur IT ska användas för att skapa jobb, företagande och entreprenörskaskap
• Hur It ska leda till bättre hushållning med naturresurser
• Hur fler människor kan delta i det digitala samhället
På följande länk kan du läsa IT-ministerns tal. Det är jättebra och hon gillar skarpt SeniorNets verksamhet. Läs gärna talet http://regeringen.se/sb/d/13699/a/154572

tisdag 26 oktober 2010

Smarta telefoner som Iphone


Försäljningen av smarta telefoner ökar. I Sverige köper nu sju av tio en smart telefon. Iphone har en total dominans som troligen minskar framöver i konkurrens med konkurrerande system som Android och Symbian. Trots att en smart telefon har en massa funktioner och möjligheter som traditionella mobiltelefoner inte har så är den enklare att hantera beträffande den normala mobiltelefonhanteringen som att ringa och SMSa.
Vill du uppleva ett paradigmenskifte när det gäller mobiltelefonanvändning. --- Köp en ny Iphone!

måndag 25 oktober 2010

korta.nu

På sajten http://www.korta.nu/ kan du korta ned en lång krånglig länk till en kort lättförstålig länk

lördag 23 oktober 2010

Smileyn
Smiley kommer från engelskans ord smile. Teckenkombinationer används för att komplettera texten, exempelvis för att visa sinnesstämning eller ge uttryck för nyanser. I vissa program görs teckenkombinationen om till en smileybild eller finns som färdiga och klickbara.
Här några vanliga uttryck:
 • :-) Glad/Skämtar


 • ;-) Flirtar/Visar ironi


 • :D Jätteglad


 • :-( Sur


 • =/ Missnöjd/Tveksam


 • :* Puss


 • =@ Jättearg

fredag 22 oktober 2010

OPENPROJ , projekthantering, program på svenska

På CD´n som följer med aktuell utgåva av PC FÖR ALLA så finns ett projekthanteringsprogram på svenska som heter Openproj som verkar enkelt.

Förslag till stadgar SeniorNet Linköping

Förslag till stadgar för SeniorNet Linköping

§ 1 Namn och verksamhet
SeniorNet Linköping är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben är en
ideologiskt och politiskt obunden förening grundad på SeniorNet Swedens stadgar.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. Verksamheten skall
utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra
aktiviteter, som är baserade på IT.
Föreningen skall tillhandahålla en webbsida för att lämna information om föreningens verksamhet.

§ 2 M edlemskap
Klubben vänder sig till alla seniorer.
Medlem i klubben blir den som även anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden och vid inträdet
betalt gällande årsavgift.
Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha
utträtt ur klubben.

Juridisk person - privat eller offentlig organisation eller institution kan antas som stödjande
medlem. Vederbörandes årsavgift beslutas från fall till fall.

§ 3 Klubbmöte
Klubbens högsta beslutande organ är klubbmötet.
Sådant möte sammankallas som årsmöte eller extra klubbmöte utöver årsmötet. Alla medlemmar
äger rätt att närvara vid klubbmöten och har yttrande- och rösträtt.

Medlem har rätt att avge motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsmöte.
Motioner skall behandlas av styrelsen och vidarebefordras därefter till klubbens årsmöte.

Motion till SeniorNet Sweden vidarebefordras efter styrelsebehandling till SeniorNet Sweden före
februari månads utgång.
Motioner skall skriftligen och senast den 1 februari vara ingivna till SeniorNet Linköpings styrelse.

Stödjande medlem har ej rösträtt. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval
då den väljs, som erhållit flest röster.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad. Tidpunkt bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före mötet.
Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar sådan
erhåller kallelse via klubbens webbsida och via annons i lokalpressen

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
1 . Årsmötets öppnande
2 . (Parentation)
3 . Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
4 . Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5 . Upprättande och godkännande av röstlängd

6 . Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera
årsmötesprotokollet
7 . Fastställande av dagordning

8 . Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
9 . Föredragning av revisorernas berättelse
1 0 .Fastställande av resultat- och balansräkning

1 1 .Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
1 2 .Beslut om klubbavgift och andra avgifter påföljande år
1 3 .Fastställande av budget och verksamhetsplan
1 4 .Beslut om antal styrelseledamöter minst 5, samt minst två ersättare för 1 år

1 5 .Val
1 6 .Val
1 7 .Val
1 8 .Val

1 9 .Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
2 0 .Ärenden som väcks genom motion (som skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari)
2 1 .Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner

2 2 .Årsmötets avslutning

Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar vid extra klubbmöte.

§ 5 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en
tredjedel av medlemmarna begär det.

Den som begär extra årsmöte skall ange vilka frågor som extramötet föreslås behandla.

§ 6 Styrelse
Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbmöte inte är samlat.

SeniorNet Linköping styrelse består av ordförande och minst fem av årsmötet valda ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga behövliga
funktionärer

Styrelsen utser representant(er) och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid
SeniorNet Swedens årsmöte.

Ordförande väljs för ett år.
Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.

§ 7 Styrelsens beslutmässighet
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande, vid förfall för denne
av sekreteraren. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträdet skall föras protokoll, som skall
justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 8 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig,

§ 9 Verksamhetsår och räkenskaper.
Klubbens verksamhetsår är kalenderår.

av ordförande
av övriga styrelseledamöter och ersättare
av två revisorer och en ersättare
av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande

Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med
verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för
granskning.
Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast i februari. Räkenskaperna skall
vara förda i enlighet med god revisionssed. Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll
från årsmötet skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.

§ 10 Valberedning
Valberedning väljs vid årsmöte varvid sammansättningen skall vara tre medlemmar, varav en
sammankallande.
Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter som föreningen beslutar att styrelsen
skall innehålla enligt § 5, samt ersättare.

§ 11Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst tre
månaders uppehåll mellan dessa, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Sådan ändring av klubbens stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden.

§ 12 Upplösning av klubben
Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav det ena skall
vara ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar
vid båda tillfällena för giltighet. Bestämmelse under § 3 skall här inte tillämpas.

Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar.

Microsoft Office 365 utmanar Google


Jag gillar Google Docs. Nu kommer en variant på Google Docs från Microsoft men den kostar pengar. Kolla denna länk http://computersweden.idg.se/2.2683/1.347232/microsoft-utmanar-google-med-office-365?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CsAffarer+(CS%3A+Aff%C3%A4rer+%26+f%C3%B6retag) På följande länk kan du kolla Microsofts video om Office 365. http://office365.microsoft.com/en-US/online-services.aspx Du behöver installera Silverlight men det kan du gratis göra.

Microsoft Silverlight


Microsoft Silverlight är ett tilläggsprogram till webbläsare för visning av interaktiva webbapplikationer samt mediefiler, utvecklat av Microsoft. Silverlight tillhandahåller en del av animerings-, vektorgrafik- och mediefunktionaliteten som finns i Windows Presentation Foundation och liknar Adobe Flash. Silverlight finns tillgängligt för Microsoft Windows och Mac OS X.

torsdag 21 oktober 2010

SeniorNET Linköping en ny klubb inom SeniorNetEfter fyra besök av mig Linköping under två månader så anser jag att det nu finns en fungerande klubb i Linköping. Jag har lite administration kvar men behöver nog inte åka till Linköping mer och det känns lite vemodigt att inkörningen i huvudsak är över eftersom det är så trevliga människor att jobba och umgås med. Jag anser mig ha haft tur med styrelsens sammansättning. Den 24 november sker medlemsmötet då de interimistiska ledamöterna blir ordinarie och de efter medlemsmötet konstituerar sig. Som projektledare är jag nöjd och hoppas att turen följer mig till nästa stad för en ny Seniornetklubb

Bokningsteknik BilprovningenJag upptäckte igår att jag glömt att besiktiga min bil med innebörden att jag inte får köra bilen fr.o.m. 1 november. Panik!
Från bilen ringer jag bokningen och får veta att jag kan få en tid i slutet av januari. Ännu mera panik!
Väl hemma kollar jag på webben och ser att jag kan få en tid den 12 november. Mindre panik för vi har ju ändå två bilar!
Sedan hittar jag en möjlighet på Bilprovningens bokningssida att ställa mig i kö för avbeställda tider. Det går till så att då det är min tur i kön så SMSar Bilprovningen en tid som jag har 10 minuter på mig att BOKA genom ett SMSsvar. Så hände nyss och i morgon bitti besiktigas bilen. Bingo!
 • Gå in på bilprovningen.se
 • Klicka på Mina fordon Privat
 • Registrera dig

Du får då möjlighet att kostnadsfritt:

 • Beställa besiktningspåminnelse via SMS
 • Få kallelse via e-post
 • Välja egna önskemål för reserverad tid (personbil)
 • Skriva ut protokoll
 • Ställa sig i väntelista för återbud om önskad station är fullbokad
 • Boka besiktning av dragkrok
 • Se besiktningshistorik på dina fordon

tisdag 19 oktober 2010

Alternativa tekniker


Där jag bor har vi trippelabonnemang med Telia. Det innebär att vi har bredband, TV och IP-telefoni via kopparlinan in i huset. I fredags körde en grävmaskin av kopparluftledningen som ännu ej är lagad och det skulle inte förvåna om det dröjer många dagar innan det fungerar igen. Men, men,,,, TVn i sovrummet fungerar på gammalt sätt och bredband kan vi komma åt via dongeln till min bärbara dator. Slutligen telefoni fungerar med våra Iphonemobiler eller med Skype.

Microsoft Security Essentials


Den finns nu i svensk version och tycks vara gratis. Är det något för mig att byta ut min gratisversin av Avast mot? Någon som testat?

Bolibompa


43% av svenska 2-åringar har använt en dator enligt Mediarådet. . Två tredjedelar av 2-5-åringarna använder dator regelbundet. Spel är den vanligaste aktiviteten. Den populäraste sajten är Bolibompa.se

Microsoft måste våga välja väg


Dagens ledare i Computer Sweden sammanfattas "Ett halvdant jobb i mittfåran är att kratta manegen för Apple och Google" . Läs mer kloka ord på följande länk:
http://www.idg.se/2.1085/1.346891/microsoft-maste-vaga-valja-vag

söndag 10 oktober 2010

Klicka för Kunskap


Klicka för kunskap är en IT-grundutbildnings-CD från SeniorNet som är en medlemsförmån. Se mer om CD-skivan på http://www.seniornet.se/
Systemkrav för CDn är: Windows Media Media Player 11, Acrobat Reader 9.
Över version 9.2 så behövs följande inställningar göras i Reader för att filmsekvenser ska fungera:

Starta Readerprogrammet
Klicka på Redigera (Edit) i verktygsfältet
Klicka därefter på Inställningar (Preferences) í rullgardinsmenyn och du får upp en dialogruta för Inställningar.
I vänstra kolumnen markerar du raden Multimedia trust (äldre) Multimedia Trust (Legacy)
Då ändrar sig den högra delen. Där markerar du Visa behörighet för Andra dokument (Other documents)
I rutan inunder finns flera rader med mediaspelarprograms behörigheter.
Markera i tur och ordning respektive mediaspelarprogram och ändra i rullisten till Alltid (Always) så att det till slut står Alltid (Always) i slutet på varje rad
Tryck sedan OK längst ned på dialogrutan och ändringen är klar.
Skivan är jättebra och lämpar sig bra för egenutbildning och som mall att följa vid gemensam grundutbildning i kursform. Ett tips är att skriva ut övningsexemplen i förväg.

fredag 8 oktober 2010

Vad kan jag göra med en dator


Häromdagen höll jag två föreläsningar i Linköping. Till den mindre föreläsningen kom en lokal TV-station på besök och det inslaget ser du på följande länk http://www.youtube.com/watch?v=1vQUbU4yv-M
Samma föreläsning sker nu på onsdag kl 14.00 i Olrogsalen i Culturum, Nyköping enl ovan annons.
Alla +55 är välkomna

onsdag 6 oktober 2010

Microsofts nya Live Essentials 2011


Microsoft släppte för några dagar sedan en ny version av Windows Live Essentials som innehåller flera uppdateringar av Microsofts gratisprogram. Kolla mer på
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.343369/har-ar-nya-windows-live-essentials-2011
Där finner du länkar för nedladdning.

Fil saknas

tisdag 5 oktober 2010

Det här är molnet (cloud computing)


För de som inte redan vet - förklaras så här enligt CS språkwebb:
Med molnet avses ett stort antal sammankopplade servrar som kan vara spridda över ett större område, kanske flera länder. Moln av servrar används för att sköta internetbaserade program och för att lagra stora datamängder. Slutanvändaren har ingen aning om var i molnet deras data finns. Tekniken ger möjlighet att tilldela resurskrävande program den kapacitet som behövs vid behov. Pionjärer för tekniken är Google och Amazon.

måndag 4 oktober 2010

Tio i topp på Internet i Sverige

 1. Google.se
 2. Facebook
 3. Google.com
 4. Youtube
 5. Aftonbladet
 6. Windows Live
 7. Wikipedia.org
 8. Blocket
 9. Blogger.com
 10. Yahoo

Office 2010


Alldeles innan jag gick i pension fick jag Office 2003. Sedan fann jag inte skäl till uppgradera till 2007. Nu har jag som SeniorNet-aktiv fått en 2010 Officelicens. Den är snabbare men det är inget jag märker. Sedan har det naturligtvis blivit lite nya funktioner. En funktion jag gillar är att man kan konvertera dokument till pdf utan att ha Adobe Acrobat installerat. Jag kör gärna Google Docs så att jag kan kolla på dokumenten i min Iphone. Nu skall det vara möjligt att göra samma sak med Office 2010-dokument i Web Apps förutsatt att man har ett Windows Live-konto.

Batteritid smarta telefoner


Det är inte särskilt smart att behöva ladda den smarta telefonen varje dag .... men så är det

Just nu IT24 live

Gå in på länken
http://www.idg.se/2.1085/1.343418 då kan du se t.ex Microsofts chef live i Stockholm

Årets fredspris till Internet?


Rekordmånga nomineringar har skickats in till Nobels fredspris och en av de som nominerats är Internet. Internet är den mest värdiga vinnaren. Internet öppnar möjligheten för kommunikation världen över. Internet regerar. Internet är svår att tysta för diktaturer.
Men var skulle pengarna betalas om det blir Internet som får priset? Kanske till sådana organisationer som i Sverige den allmännyttiga ”Stiftelsen för Internetinfrastruktur” populärt kallad .SE . Eller kanske för subvention av Internetanvändning i de allra fattigaste länderna

fredag 1 oktober 2010

Nokias nya N8

Nu börjar leveranserna av Nokias flaggskepp N8 som det är stora förväntningar på. Den skall konkurrera med Iphone. För fjärde året i rad toppar Apple (Iphone) listan över telefontillverkare som amerikanska användare är mest nöjda med.